تجدیدآگهی مناقصه عمومی

تجدیدآگهی مناقصه عمومی                                                                     شماره مناقصه :          17107 /98

                                                                                                   شماره سامانه ستاد: 2098050205000006

 

 

ردیف

موضوع مناقصه

مبلغ برآورد پروژه (ریال)

 

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ريال)

 

محل تأمین اعتبار

1

 

احداث پارک غدیر ابرکوه

 

673/020/258/10

 

000/000/550

 

اعتبارات دولتی طرح تملک دارایی سرمایه ای- منابع داخلی

نوع تضمین شرکت در مناقصه: بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی در وجه شهرداری ابرکوه

مهلت و چگونگی دریافت اسناد مناقصه: مراجعه به واحد ذیحسابی شهرداری ابرکوه و یا سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir

مهلت و محل تحویل اسناد مناقصه: تاپایان وقت اداری مورخ 04/02/99 واحد حراست شهرداری ابرکوه

تاریخ و محل گشایش پاکت ها: 06/02/99 ساعت 8 در محل شهرداری ابرکوه

یزد- ابرکوه- میدان امام حسین(ع)

تلفن : 32820531- 32820472    نمابر :32823097  035

                                                                             سید علیرضا رسولی - شهردار ابرکوه