تجديد آگهي مزايده عمومي بهره برداري تابلوهاي تبليغاتي سطح شهر

تجديد آگهي مزايده عمومي

بهره برداري تابلوهاي تبليغاتي سطح شهر

شهرداري ابركوه به استناد مجوز شماره 373 مورخ 98/05/28شوراي محترم اسلامي شهر ابركوه بهره برداري از تابلوهاي تبليغاتي سطح شهر را با شرايط ذيل بصورت اجاره يكساله به كانون­هاي تبليغاتي داراي مجوز معتبر فعاليت از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي شهرستان ابركوه واگذار نمايد،متقاضيان مي­توانند پس از دريافت اسناد مزايده از واحد امور مالي قيمت هاي پيشنهادي خود را حداكثر تا پايان وقت اداري مورخ 98/07/21 به واحد حراست شهرداري تحويل نمايند.

ü       مبلغ پايه اجاره بهاء ماهيانه 000 / 000 / 21 ريال(بيست و يك ميليون ريال) مي باشد.

ü       متقاضيان مي بايست مبلغ 000 / 000 / 13 ريال به عنوان سپرده شركت در مزايده به حساب شماره 3950025 نزد بانك رفاه به نام سپرده شهرداري ابركوه واريز يا ضمانت نامه بانكي تهيه نمايند.

ü       برندگان اول و دوم وسوم هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها ضبط خواهد شد.

ü       شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار مي باشد.

ü       ساير اطلاعات و جزئيات مربوط به معامله در اسناد مزايده مندرج است.

ü       جهت كسب اطلاعات بيشتر به سايت www.abarkooh.ir مراجعه نماييد.

 

شهرداری ابرکوه