تجديدآگهي مزايده عمومي (واگذاري امور مربوط به تهيه كروكي و جلوگيري از تخلفات ساختماني به بخش خصوصي )

                                                       شماره مناقصه در سامانه ستاد:2098050205000004

 

شهرداری ابرکوه به استناد مجوز شماره 553 مورخ 14/08/98 شورای محترم اسلامی شهر و در راستای برون سپاری خدمات قابل واگذاری خود به بخش خصوصی در نظر دارد، امور مربوط به تهیه کروکی عرصه و اعیان املاک سطح شهر و همچنین جلوگیری از تخلفات ساختمانی و کنترل ضوابط شهرسازی و ضوابط ساخت و ساز را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکت­های واجدالشرایط واگذار نماید. متقاضیان می­توانند جهت دریافت اسناد و شرکت در مناقصه فوق از تاریخ 05/09/98 لغایت17/09/98 به واحد امور مالی شهرداری ابرکوه یا سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.