آگهی مزایده عمومی موضوع: مزایده عمومی دو قطعه زمین واقع شهرک گلستان

آگهی مزایده عمومی  

موضوع: مزایده عمومی دو قطعه زمین واقع  شهرک گلستان

شهرداری ابرکوه به استناد مجوز شماره 260 مورخ 22/04/99 شورای محترم اسلامی شهر در نظر دارد قطعه زمین واقع در شهرک گلستان را با مشخصات و شرایط ذیل و ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری از طریق مزایده عمومی به فروش رساند، متقاضیان می توانند قیمت های پیشنهادی خود را پس از دریافت اسناد از امور مالی یا مراجعه به سامانه ستاد ایران حداکثر تا تاریخ  10/07/99 به واحد حراست شهرداری تحویل نمایند.

 

ردیف

مشخصات/ موقعیت

مساحت

(مترمربع)

مبلغ ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری (ریال)

نحوه پرداخت

مبلغ سپرده شركت در مزايده (ریال)

1

قطعه شماره 3

272

3536000000

نقدی

180000000

2

قطعه شماره 4

76/349

4372000000

نقدی

220000000

 

 

متقاضيان می بایست فیش سه برگی مبلغ سپرده شرکت در مزایده را در  به حساب شماره 3950025 نزد بانك رفاه به نام سپرده شهرداري ابرکوه واريز نمايند.

چنانچه برنده مزايده از انجام معامله خودداری نماید یا پس از ابلاغ قانونی حداکثر تا هفت روز حاضر به انعقاد قرارداد نشود، سپرده او به نفع شهرداری ضبط و قرارداد با نفر بعدی منعقد می گردد و در صورتی که برندگان دوم و سوم نیز ظرف مهلت هفت روز پس از ابلاغ قانونی حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

سپرده نفرات اول، دوم و سوم تا زمان انعقاد قرارداد نزد شهرداري باقي خواهد ماند كه پس از عقد قرارداد و ارائه فيش بانكي نسخه واريز كننده مسترد خواهد گرديد.

شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار می باشد.

سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است.

                                                                              

                                                                                                            حسین حاتمی

                                                                                                             شهردار ابرکوه