پس‌از بارندگی شدید....
جمع‌آوری آب‌های سطحی از معابر سطح شهر و تلاش نیروهای همچنان فعال شهرداری