فعالیت کارکنان شهرداری ابرکوه همچنان ادامه دارد...

فعالیت کارکنان شهرداری ابرکوه همچنان ادامه دارد...

«ابرکوه، شهر زندگی، در مسیر بالندگی»