دیدار و قدردانی از چندتن از عزیزان ایثارگر جانباز، که در آزادسازی خرمشهر نقش داشتند، به مناسبت سوم خرداد