نشست شهرداری ابرکوه با گروه جمعیت یاوران زمین به منظور راه‌اندازی کمپ سگ های ولگرد در سطح شهر

نشست شهرداری ابرکوه با گروه جمعیت یاوران زمین به منظور راه‌اندازی کمپ سگ های ولگرد در سطح شهر