سردار عزیز و بزرگوار توفیق مجاهدتی دیگر و افتخار تداوم فرمانبرداری و جانبازی در سایه علم سبز ولایت بر شما گوارا باد.

سردار عزیز و بزرگوار
توفیق مجاهدتی دیگر و افتخار تداوم فرمانبرداری و جانبازی در سایه علم سبز ولایت بر شما گوارا باد.