زیباسازی و محوطه سازی پیاده روهای سطح شهر

زیباسازی و محوطه سازی پیاده روهای سطح شهر
با توجه به اهمیت و ضرورت فضای سبز در ارتقا کیفیت زندگی  شهرنشینی، زیبایی بصری و کنترل آلودگی  هوا، شهرداری ابرکوه، اقدام به محوطه سازی و کاشت گل‌های زینتی در پیاده رو ها نموده است.
همزمان با فرا رسیدن بهار طبیعت، کاشت گل و ایجاد آرامش محیطی با هدف ایجاد طراوت و شادابی در سطح شهر که مترادف با زندگی، حیات، تنفس، زیبایی و و پاکیزه کننده هوا است، در سراسر شهر ابرکوه، میادین، بلوارها و ... انجام شده است.