زمان و پایداری

زمان و پایداری
گنبد عالی در شهر ابرکوه در فراز تپه ای واقع شده.قدمت این بنا به دوره دیلمان برمیگردد ۱۰۵۶
بنایی که محل دفن عمیدالدین شمس الدوله دیلمی از فرماندهان شهر ابرکوه میباشد.این بنا ۲۲ متر ارتفاع دارد و پایدارترین بنای تاریخی در شهرستان ابرکوه میباشد که علیرغم زلزله های مکرر همچنان سالم و پابرجا مانده است.شواهدی مبنی بر وقوع زلزله ای سخت در حدود صد سال گذشته وجود دارد که باعث خسارات فراوان شد اما این بنا هیچ گونه آسیبی ندید و مصالح به کار رفته مانع از فرو پاشی این بنا شد.این ماده ساروج نامیده میشود که ترکیبی از شن آهک خاکستر و...است.گنبد عالی اولین اثر ثبت شده در استان یزد میباشد .۱۹۵.ابرکوه در جنوب غرب استان یزد و در فاصله ۱۴۰ کیلومتری آن واقع گردیده است.