روشنایی بلوار گنبدعالی

تلاش شبانه روزی برای ایجاد روشنایی بلوار تازه احداث گنبدعالی وآماده نمودن آن به منظور استقبال از عید۹۹
تا کنون برای روشنایی این محور مهم شهرداری ابرکوه همیشه باشکوه مبلغ شش میلیارد ریال هزینه کرده است و اداره محترم توزیع برق نیز سایر زحمات و هزینه ها را انجام خواهند داد.