جلسه شهردار با مسئولین اداره محترم اوقاف استان جهت بررسی و هماهنگی طرح امامزاده احمد

جلسه شهردار با مسئولین اداره محترم اوقاف استان جهت بررسی و هماهنگی طرح امامزاده احمد
ابرکوه همیشه باشکوه
@shahrdariabarkouh