تجديد آگهي مزايده عمومي (نوبت اول) مزايده عمومي قطعه زمين مسكوني با قابليت استقرار تجاري

تجديد آگهي مزايده عمومي (نوبت اول)

مزايده عمومي قطعه زمين مسكوني با قابليت استقرار تجاري

شهرداری ابرکوه به استناد مجوز شماره 254 مورخ 28/03/97 شورای محترم اسلامی شهر در نظر دارد يك قطعه زمین مسکونی واقع در انتهای تقاطع خیابان نسفی به سمت بلوار شهید چمران را با مشخصات و شرایط ذیل از طریق مزایده عمومی به فروش رساند. متقاضیان می توانند قیمت های پیشنهادی خود پس از دریافت اسناد شرکت در مزایده از واحد امور مالی حداکثر تا تاریخ 19/07/97 به واحد حراست شهرداری تحویل نمایند.

مشخصات/ موقعیت

نوع كاربري

مساحت

(مترمربع)

مبلغ پايه به ازاء هر مترمربع (ریال)

جمع کل (ریال)

مبلغ سپرده شركت در مزايده (ریال)

قطعه زمین

مسکونی

(قابلیت استقرار تجاری)

294

000/700/9

000/800/851/2

000/000/150

 

 

  • متقاضيان می بایست مبلغ سپرده شرکت در مزایده را به حساب شماره 3950025 نزد بانك رفاه به نام سپرده شهرداري ابرکوه واريز نمايند.
  • کلیه پاکت ها روز شنبه مورخ 21/07/97 ساعت 8 با حضور اعضاء کمیسیون عالی معاملات گشایش و برنده مزايده اعلام می گردد.
  • سپرده نفرات اول، دوم و سوم تا زمان انعقاد قرارداد نزد شهرداري باقي خواهد ماند كه پس از عقد قرارداد و ارائه فيش بانكي نسخه واريز كننده مسترد خواهد گرديد.
  • شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار می باشد.
  • سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است.
  • وجه زمین بایستی بصورت نقد توسط برنده مزایده به حساب شهرداری واریز گردد.

 

شهرداری ابرکوه