اعضای مجمع امور بانوان شهرداری ابرکوه، جهادگران سلامت