از کارگران نمونه‌ی شهرداری ابرکوه، به مناسبت هفته‌ی کار و کارگر، تجلیل شد.

از کارگران نمونه‌ی شهرداری ابرکوه، به مناسبت هفته‌ی کار و کارگر، تجلیل شد.