آگهی مناقصه تنظیف، نگهداری و نگهبانی از کلیه تأسیسات و محوطه تفرجگاه گنبدعالی

شهرداری ابرکوه به استناد مجوز شماره 496 مورخ 19/6/97 شورای محترم اسلامی شهر در نظر دارد تنظیف، نگهداری و نگهبانی از کلیه تأسیسات و محوطه تفرجگاه گنبدعالی را از طریق آگهی مناقصه و انعقاد قرارداد پیمانکاری یکساله با شرایط ذیل به اشخاص واجد الشرایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند قیمت های پیشنهادی خود را از تاریخ درج آگهی به مدت ده روز حداکثر تا تاریخ 03/07/97 به واحد حراست شهرداری تحویل نمایند.

  • مبلغ پایه قرارداد ماهیانه 26.000.000 ریال می باشد.
  • متقاضيان می بایست مبلغ 16.000.000 ريال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه به حساب شماره  3950025  نزد بانك رفاه به نام سپرده شهرداري ابرکوه واريز نمايند.
  • برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
  • شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار می باشد.
  • سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج است.
  • جهت کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع رسانی www.abarkooh.ir مراجعه نمایید.

شهرداری ابرکوه