آگهي مزايده عمومي مزايده عمومي سه قطعه زمين مسكوني1

آگهي مزايده عمومي

مزايده عمومي سه قطعه زمين مسكوني

شهرداری ابرکوه به استناد مجوز شماره 602 مورخ 25/07/97 شورای محترم اسلامی شهر در نظر دارد سه قطعه زمین واقع در شهرک ولایت را با مشخصات و شرایط ذیل از طریق مزایده عمومی به فروش رساند. متقاضیان می توانند قیمت های پیشنهادی خود را پس از دریافت اسناد شرکت در مزایده از واحد امور مالی حداکثر تا تاریخ 22/08/97 به واحد حراست شهرداری تحویل نمایند.

 

ردیف

مشخصات/ موقعیت

مساحت

(مترمربع)

مبلغ پايه به ازاء هر مترمربع (ریال)

جمع کل (ریال)

مبلغ سپرده شركت در مزايده (ریال)

1

قطعه 66

223

000/600/5

000/800/248/1

000/000/65

2

قطعه 196

40/252

000/800/3

000/120/959

000/000/65

3

قطعه 23

323

000/500/4

000/500/453/1

000/000/75

 

 

  • متقاضيان می بایست مبلغ سپرده شرکت در مزایده را به حساب شماره 3950025 نزد بانك رفاه به نام سپرده شهرداري ابرکوه واريز نمايند.
  • چنانچه برنده مزايده از انجام معامله خودداری نماید یا پس از ابلاغ قانونی حداکثر تا هفت روز حاضر به انعقاد قرارداد نشود، سپرده او به نفع شهرداری ضبط و قرارداد با نفر بعدی منعقد می گردد و در صورتی که برندگان دوم و سوم نیز ظرف مهلت هفت روز پس از ابلاغ قانونی حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
  • سپرده نفرات اول، دوم و سوم تا زمان انعقاد قرارداد نزد شهرداري باقي خواهد ماند كه پس از عقد قرارداد و ارائه فيش بانكي نسخه واريز كننده مسترد خواهد گرديد.
  • شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار می باشد.
  • سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است.

 

شهرداری ابرکوه