آگهي مزايده عمومي قطعه زمين

آگهي مزايده عمومي قطعه زمين

شهرداری ابرکوه به استناد مجوز شماره 459 مورخ 19/06/97 شورای محترم اسلامی شهر در نظر دارد يك قطعه زمینی واقع در خیابان سعدی را با مشخصات و شرایط ذیل از طریق مزایده عمومی به فروش رساند. متقاضیان می توانند پس از دریافت اسناد شرکت در مزایده از واحد امور مالی قیمت های پیشنهادی خود را حداکثر تا تاریخ 21/07/97 به واحد حراست شهرداری تحویل نمایند.

مشخصات/ موقعیت

مساحت

(مترمربع)

مبلغ پايه به ازاء هر مترمربع (ریال)

جمع کل (ریال)

مبلغ سپرده شركت در مزايده (ریال)

قطعه زمین

432

000/000/8

000/000/456/3

000/000/200

 

ü   متقاضيان می بایست مبلغ سپرده شرکت در مزایده را به حساب شماره 3950025 نزد بانك رفاه به نام سپرده شهرداري ابرکوه واريز نمايند.

ü   کلیه پاکت ها روز یک شنبه مورخ 22/07/97 ساعت 8 با حضور اعضاء کمیسیون عالی معاملات گشایش و برنده مزايده اعلام می گردد.

ü   چنانچه برنده مزايده از انجام معامله خودداری نماید یا پس از ابلاغ قانونی حداکثر تا هفت روز حاضر به انعقاد قرارداد نشود، سپرده او به نفع شهرداری ضبط و قرارداد با نفر بعدی منعقد می گردد و در صورتی که برندگان دوم و سوم نیز ظرف مهلت هفت روز پس از ابلاغ قانونی حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

ü     شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار می باشد.

ü     سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است.

 

شهرداری ابرکوه