آماده سازی محوطه بیرونی امامزاده شهیدان جهت برگزاری نماز عیدفطر

آماده سازی محوطه بیرونی امامزاده شهیدان جهت برگزاری نماز عیدفطر