واگذاری انجام امور مربوط به دبیرخانه مرکزی شهرداری ابرکوه

واگذاری انجام امور مربوط به دبیرخانه مرکزی شهرداری ابرکوه

شهرداری ابرکوه به استناد مجوز شماره 739 مورخ 15/10/98 شورای محترم اسلامی شهر و در راستای برون سپاری خدمات قابل واگذاری خود به بخش خصوصی در نظر دارد، امور مربوط به دبیرخانه این شهرداری را به شرکت­های واجدالشرایط واگذار نماید، متقاضیان می­توانند جهت دریافت اسناد و تکمیل آن تا تاریخ 15/12/98 به واحد امور مالی شهرداری ابرکوه یا سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

                                                                                                            شهرداری ابرکوه