واگذاری امور مربوط به مطالعات بازنگری وبروزرسانی و تکمیل طرح جامع مدیریت پسماند منطقه ابرکوه

 

 

واگذاری امور مربوط به مطالعات بازنگری وبروزرسانی و تکمیل طرح جامع مدیریت پسماند منطقه ابرکوه

                                                                        

شهرداری ابرکوه در نظر دارد امور مربوط به مطالعات بازنگری وبروزرسانی و تکمیل طرح جامع مدیریت پسماند منطقه ابرکوه را از طریق استعلام بهاء واگذار نماید، متقاضیان می­توانند جهت دریافت اسناد و تکمیل آن تا تاریخ 21/01/1401 به سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

 

 

       

                                                                                                            شهرداری ابرکوه