مزايده عمومي سه قطعه زمين مسكوني بلوار كشاورز

آگهي مزايده عمومي

مزايده عمومي سه قطعه زمين مسكوني بلوار كشاورز

شهرداری ابرکوه به استناد مجوز شماره 489 مورخ 31/06/98 شورای محترم اسلامی شهر در نظر دارد سه قطعه زمین واقع در بلوار کشاورز را با مشخصات و شرایط ذیل از طریق مزایده عمومی به فروش رساند، متقاضیان می توانند قیمت های پیشنهادی خود را پس از دریافت اسناد از امور مالی حداکثر تا تاریخ 04/08/98 به واحد حراست شهرداری تحویل نمایند.

 

ردیف

مشخصات/ موقعیت

مساحت

(مترمربع)

مبلغ پايه به ازاء هر مترمربع (ریال)

جمع کل (ریال)

مبلغ سپرده شركت در مزايده (ریال)

1

قطعه1

09/158

000/000/5

000/450/790

000/000/40

2

قطعه 20

31/154

000/000/7

000/170/080/1

000/000/60

3

قطعه 21

31/154

000/000/7

000/170/080/1

000/000/60

4

قطعه 22

31/154

000/500/7

000/325/157/1

000/000/60

 

 

  • متقاضيان می بایست مبلغ سپرده شرکت در مزایده را به حساب شماره 3950025 نزد بانك رفاه به نام سپرده شهرداري ابرکوه واريز نمايند.
  • چنانچه برنده مزايده از انجام معامله خودداری نماید یا پس از ابلاغ قانونی حداکثر تا هفت روز حاضر به انعقاد قرارداد نشود، سپرده او به نفع شهرداری ضبط و قرارداد با نفر بعدی منعقد می گردد و در صورتی که برندگان دوم و سوم نیز ظرف مهلت هفت روز پس از ابلاغ قانونی حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
  • سپرده نفرات اول، دوم و سوم تا زمان انعقاد قرارداد نزد شهرداري باقي خواهد ماند كه پس از عقد قرارداد و ارائه فيش بانكي نسخه واريز كننده مسترد خواهد گرديد.
  • شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار می باشد.
  • سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است.

شهرداری ابرکوه