جلسه فوق العاده شورا مورخ 99/4/22

با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) جلسه فوق العاده شورای اسلامی شهر ابرکوه در محل رسمی شورای اسلامی شهر مورخ 22/4/99  و با  ذکر آیاتی چند از کلام الله مجید آغاز گردید درادامه پیشنهادات ومصوبات زیر علاوه بر پاسخگویی به مراجعات مردمی و نامه های ارسالی پاسخگو یا به مراجع ذیصلاح ارجاع داده شد

 

1-به استناد بند 12و 14 ماده 71 قانون تشکیلات . وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375  این شهرداری در نظر دارد ضمن رعایت کامل قوانین و مقررات مربوطه و آئین نامه مالی شهرداریها  پیرو نامه شماره 22809 مورخ 10/4/999 مدیر کل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری یزد در راستای اجرای بندهای 7.6.5 صورت جلسه تفاهم نامه همکاری در اجرای پروژه اقدام ملی تامین مسکن نسبت به تخفیف 50% نرخ عوارض . بهای خدمات صدور پروانه ساختمانی پروژه های مسکن و تقسیط نرخ عوارض تا دوسال و معافیت صددر صد افراد تحت پوشش نهادهای حمایت کمیته امداد امام . بهزیستی و 000 وفق بند چ ماده 80 قانون برنامه ششم توسعه ویژه دهکهای اول تا سوم از نرخ عوارض و بهای خدمات صدور پروانه ساختمانی پروژه های مسکن اعمال نماید  به تصویب رسید

2- به استناد بند 12و 14 ماده 71 قانون تشکیلات . وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375  این شهرداری در نظر دارد ضمن رعایت کامل قوانین و مقررات مربوطه و آئین نامه مالی شهرداریها  به منظور تکریم ارباب رجوع . کمک به کلیه مودیان و متقاضیان به دلیل مشکلات اقتصادی . ایجاد عدالت اجتماعی و وحدت رویه نسبت به تقسیط مبلغ محاسبه شده عوارض و بهای خدمات با کسر جایزه خوش حسابی نقدی تا پایان سال جاری به تصویب رسید

3-به استناد بند 12و 14 ماده 71 قانون تشکیلات . وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375  این شهرداری در نظر دارد ضمن رعایت کامل قوانین و مقررات مربوطه و آئین نامه مالی شهرداریها نسبت به فروش چهار قطعه زمین واقع در ضلع شرقی خوابگاه کمیته امداد در شهرک گلستان از طریق مزایده عمومی پس از استعلام از مشاور طرح تفصیلی و اخذ نرخ پایه از طریق کارشناس رسمی دادگستری جهت تامین اعتبار طرح های عمرانی و تسویه حساب بدهی های موجود به تصویب رسید 

 

 

محمود فلاح زاده علیرضا زارع زاده  محمد جواد معماریان  سید حبیب زارعی    سید اصغر سجادی