تجديد آگهي مزايده عمومي(نوبت دوم) اجاره يكساله كلبه چوبي واقع در ضلع شمال شرقي پارك شهر

تجديد آگهي مزايده عمومي(نوبت دوم)

اجاره يكساله كلبه چوبي واقع در ضلع شمال شرقي پارك شهر

شهرداري ابركوه به استناد مجوز شماره 10 مورخ 18/01/98 شوراي محترم اسلامي شهر در نظر دارد كلبه چوبي واقع در ضلع شمال شرقي پارك شهر را بصورت اجاره يكساله واگذار نمايد.متقاضيان مي توانند قيمت هاي پيشنهادي خود را پس از دريافت اسناد از امور مالي حداكثر تا تاريخ 04/08/98 به واحد حراست شهرداري تحويل نمايند.

  1. مبلغ پايه اجاره ماهيانه 2.000.000 ريال مي باشد.
  2.  متقاضيان مي بايست مبلغ 2.000.000 ريال به عنوان سپرده شركت در مناقصه به حساب شماره  3950025  نزد بانك رفاه به نام سپرده شهرداري ابركوه واريز نمايند.
  3. برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.
  4. شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار مي باشد.
  5. ساير اطلاعات و جزئيات مربوط به معامله در اسناد مزايده مندرج است.
  6. جهت كسب اطلاعات بيشتر به پايگاه اطلاع رساني www.abarkooh.ir مراجعه نماييد.

شهرداری ابرکوه