آگهی مناقصه عمومی

 

آگهی مناقصه عمومی                                                                   

شهرداری ابرکوه به استناد مجوز شماره 604 مورخ 19/08/98 شورای محترم اسلامی شهر نسبت به خرید،نصب و راه اندازی دو دستگاه سامانه کنترل سرعت و همچنین دریافت کد ثبت تخلف از پلیس راهور را از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید.

ü      متقاضيان می بایست مبلغ 200.000.000 ريال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه به حساب شماره  3950025  نزد بانك رفاه به نام سپرده شهرداري ابرکوه واريز نمايند.

ü      مهلت دریافت اسناد و قبول پیشنهاد ها از تاریخ چاپ آگهی پایان وقت اداری 04/02/99  واحد حراست شهرداری

ü      برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

ü      شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار می باشد.

ü      سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج است.

ü      جهت کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع رسانی www.abarkooh.ir  یا سامانه ستاد ایران مراجعه نمایید.

 

                                                                                                               سید علیرضا رسولی

                                                                                                                           شهردار ابرکوه