آگهی مناقصه عمومی ( واگذاری امور مربوط به تهیه کروکی و ...)