آگهی مزایده عمومی موضوع: مزایده عمومی ماشین آلات مستهلک

 

 

آگهی مزایده عمومی  

موضوع: مزایده عمومی ماشین آلات مستهلک

شهرداری ابرکوه به استناد مجوز شماره 605 مورخ 28/07/99 شورای محترم اسلامی شهر در نظر دارد ماشین آلات مستهلک خود را را با مشخصات و شرایط ذیل و ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری از طریق مزایده عمومی به فروش رساند، متقاضیان می توانند قیمت های پیشنهادی خود را پس از دریافت اسناد از درگاه اینترنتی شهرداری ابرکوه یا مراجعه به سامانه ستاد ایران حداکثر تا تاریخ 06/10/99 اقدام و تحویل حراست نمایید.

 

ردیف

مشخصات/ موقعیت

مدل

مبلغ ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری (ریال)

نحوه پرداخت

مبلغ سپرده شركت در مزايده (ریال)

1

سواری پیکان 1600

1372

000/000/150

نقدی

000/000/10

2

کامیون کمپرسی داف

1975

000/000/000/1

نقدی

000/000/50

3

شاسی ضایعاتی نیسان بدون موتور

فاقد شماره

000/000/40

نقدی

000/000/2

4

  موتور آب کشی

-

000/000/40

نقدی

000/000/2

 

 

  • متقاضيان می بایست فیش سه برگی مبلغ سپرده شرکت در مزایده را در  به حساب شماره 3950025 نزد بانك رفاه به نام سپرده شهرداري ابرکوه واريز نمايند.
  • چنانچه برنده مزايده از انجام معامله خودداری نماید یا پس از ابلاغ قانونی حداکثر تا هفت روز حاضر به انعقاد قرارداد نشود، سپرده او به نفع شهرداری ضبط و قرارداد با نفر بعدی منعقد می گردد و در صورتی که برندگان دوم و سوم نیز ظرف مهلت هفت روز پس از ابلاغ قانونی حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
  • سپرده نفرات اول، دوم و سوم تا زمان انعقاد قرارداد نزد شهرداري باقي خواهد ماند كه پس از عقد قرارداد و ارائه فيش بانكي نسخه واريز كننده مسترد خواهد گرديد.
  • شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار می باشد.
  • جهت کسب اطلاعات بیشتر با بخش پشتیبانی سامانه ستاد به شماره 41934-021 تماس حاصل نمایید.

 

                                                                                

                                                                                                                                حسین حاتمی

                                                                                                                                شهردار ابرکوه