آگهي مناقصه عمومي رنگ آميزي و زيباسازي پايه هاي روشنايي سطح شهر ابركوه

آگهي مناقصه عمومي

رنگ آميزي و زيباسازي  پايه هاي روشنايي سطح شهر ابركوه

شهرداری ابرکوه به استناد مجوز شماره 463 مورخ 27/06/98 شورای محترم اسلامی شهر در نظر دارد رنگ آمیزی پایه های رو شنایی سطح شهر را اجرا نماید.متقاضیان می توانند قیمت های پیشنهادی خود را پس از دریافت اسناد حداکثر تا تاریخ 18/08/98 به واحد حراست شهرداری تحویل نمایند.

 

ردیف

موضوع مناقصه

مبلغ برآورد پروژه (ریال)

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ريال)

مدت پیمان

محل تأمین اعتبار

1

رنگ آمیزی و زیباسازی  پایه های

رو شنایی سطح شهر ابرکوه

000/000/670/1

000/000/85

2 ماه

منابع داخلی شهرداری ابرکوه

 

 

نوع تضمین شرکت در مناقصه: بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی یا واریز نقدی به حساب شماره  3950025  نزد بانك رفاه به   نام سپرده شهرداري ابرکوه

برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار می باشد.

سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه یا مزایده مندرج است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع رسانی www.abarkooh.ir مراجعه نمایید

شهرداری ابرکوه