گزارش تصویری (بهسازی پیاده رو خیابان ابوذر)

گزارش تصویری (بهسازی پیاده رو خیابان ابوذر)