گزارش تصویری آسفالت محور شمال - جنوب بافت تاریخی ( در طرح بازآفرینی شهری)

گزارش تصویری آسفالت محور شمال - جنوب بافت تاریخی ( در طرح بازآفرینی شهری)


گزارش تصویری آسفالت محور شمال - جنوب بافت تاریخی ( در طرح بازآفرینی شهری)