گزارش تصویری ادامه عملیات پروژه احداث میدان شورا

گزارش تصویری ادامه عملیات پروژه احداث میدان شورا