کاشت درختان زینتی وگلکاری بلوار شهید سردار جلایی

کاشت درختان زینتی وگلکاری بلوار شهید سردار جلایی


کاشت درختان زینتی وگلکاری بلوار شهید سردار جلایی

روز درختکاری
کاشت درختان زینتی وگلکاری بلوار شهید سردار جلایی
شهرداری ابرکوه
www.abarkooh.ir