پویش مردمی شهریار (بهسازی و تنظیف بافت تاریخی)

پویش مردمی شهریار (بهسازی و تنظیف بافت تاریخی)


پویش مردمی شهریار (بهسازی و تنظیف بافت تاریخی)

با هدف تنظیف و پاکیزگی بافت تاریخی شهر ابرکوه شهرداری ابرکوه اقدام به این پویش نمود.