پروانه ساختمانی

پروانه ساختمانی


پروانه ساختمانی

شهروندان عزیز
با صدور پروانه ساخت، از مزایای تشویقی آن بهره مند و ساختمانی مستحکم و زیبا را برای خانواده خود بسازیم.
شهرداری ابرکوه