واگذاری انجام امور مربوط به دبیرخانه مرکزی شهرداری ابرکوه

واگذاری انجام امور مربوط به دبیرخانه مرکزی شهرداری ابرکوه


واگذاری انجام امور مربوط به دبیرخانه مرکزی شهرداری ابرکوه

واگذاری انجام امور مربوط به دبیرخانه مرکزی شهرداری ابرکوه

شهرداری ابرکوه به استناد مجوز شماره 739 مورخ 15/10/98 شورای محترم اسلامی شهر و در راستای برون سپاری خدمات قابل واگذاری خود به بخش خصوصی در نظر دارد، امور مربوط به دبیرخانه این شهرداری را به شرکت­های واجدالشرایط واگذار نماید، متقاضیان می­توانند جهت دریافت اسناد و تکمیل آن تا تاریخ 15/12/98 به واحد امور مالی شهرداری ابرکوه یا سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

                                                                                                            شهرداری ابرکوه