واگذاری امور مربوط به تهیه کروکی

واگذاری امور مربوط به تهیه کروکی