واگذاری امور خدمات شهری،رفت و روب معابرسطح شهر و رفع سد معبر

واگذاری امور خدمات شهری،رفت و روب معابرسطح شهر و رفع سد معبر


واگذاری امور خدمات شهری،رفت و روب معابرسطح شهر و رفع سد معبر

                                                                                      شماره مناقصه :1450/98

 

شهرداری ابرکوه در نظر دارد به استناد مجوز شماره 159 شورای محترم اسلامی شهر ابرکوه و بر اساس بودجه پیشنهادی سال 98 نسبت به واگذاری امور مطابق جدول ذیل از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکاران و شرکتهای ذیصلاح و واجد الشرایط اقدام نمایند.

 

فعاليت

مدت پيمان (ماه)

برآورد اوليه

( ريال)

مبلغ تضمين شرکت در مناقصه(ريال)

واگذاری امور خدمات شهری،رفت و روب معابرسطح شهر و رفع سد معبر

10

000/000/900/12

000/000/650

 

 

 

 

 

 

نوع تضمین شرکت در مناقصه: بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی در وجه شهرداری ابرکوه یا واریز نقدی  به حساب شماره 3950025 نزد بانك رفاه کارگران به نام سپرده شهرداري ابرکوه

مهلت و چگونگی دریافت اسناد مناقصه: مراجعه به امور مالی شهرداری ابرکوه و یا سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir

مهلت و محل تحویل اسناد مناقصه: تاپایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 29/03/98 واحد حراست شهرداری ابرکوه

تاریخ و محل گشایش پاکت ها: روز پنجشنبه مورخ 30/03/98 ساعت 8 در محل شهرداری ابرکوه

* برندگان اول و دوم وسوم هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها ضبط خواهد شد.

* شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار می باشد.

* سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج است

یزد- ابرکوه- میدان امام حسین(ع)

تلفن : 32820531- 32820472    نمابر :32823097  035