نظریه شهرداری ابرکوه در خصوص قنوات مسکن مهر و ولایت

نظریه شهرداری ابرکوه در خصوص قنوات مسکن مهر و ولایت


نظریه شهرداری ابرکوه در خصوص قنوات مسکن مهر و ولایت

نظریه شهرداری ابرکوه در خصوص قنوات مسکن مهر و ولایت
در پی وقوع حادثه سقوط یک نوجوان در یکی از قنوات مسکن مهر شهر ابرکوه مورخ بیست و یکم خرداد؛ روابط عمومی شهرداری ابرکوه ضمن اعلام همراهی با خانواده آسیب دیده مانند: تامین هزینه درمان مصدوم و غیره و به استناد مفاد قانونی ذیل، مسئولیت رفع خطر آن دسته از قنوات را به تنهایی برعهده شهرداری ندانست و با تاکید بر ضرورت ساماندهی مشکلات مسکن مهر، خواستار همکاری مداوم دیگردستگاه ها در این زمینه شد. بدیهی است این شهرداری به منظور افزایش ارتقا رفاه عمومی شهروندان و مستند به مفادقانونی مانند ماده ۱۰۱ و ۵۵ قانون شهرداریها آماده هرگونه همکاری می باشد.
اولا؛ ماده ۳۷ فصل چهارم قانون توزیع عادلانه آب که بیان می دارد هیچ قنات و چاهی نباید ایجاد خطر و مزاحمت برای ساکنین و عابرین و وسایط نقلیه واماکن و جاده های عمومی نماید در غیراینصورت مالک یا مالکین موظفند طبق مشخصات فنی اقدامات لازم برای رفع خطر و یا مزاحمت را بعمل آورند و چنانچه ظرف مدت یک ماه از اخطار کتبی (به طور مثال نامه شماره ۹۴/۴۸۵۰ مورخ ۹۴/۵/۱۱ شهرداری ابرکوه) مالکین نسبت به رفع خطر اقدام نکنند؛ دولت برای رفع خطر راساً اقدام و هزینه آن را از مالکین یا مالک دریافت خواهد کرد و در صورتی که خطر قابل رفع نباشد آن را مسدود می نماید.( به استناد تبصره ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ و مصوب ۷۳/۴/۱۹ شهرداری ها جز موسسات ونهادهای عمومی غیردولتی می باشند).
ثانیا به استناد قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقدکاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب ۶ مرداد ۱۳۸۱ و شهرک های جدید؛ واگذاری اراضی منوط به نداشتن هرگونه معارض هست که اراضی مسکن مهر ودیگر اراضی دولتی را شهرداری ابرکوه واگذار ننموده است.
ثالثا؛ به استناد مواد ۱۴ و ۱۵ قانون زمین شهری و مواد ۲۳ و ۲۴ آیین نامه اصلاحی زمین شهری و ماده ۵۹۴ قانون مدنی؛ مسئولیت قنوات موصوف بر عهده شهرداری نمی باشد.
رابعا؛ براساس مکاتبات متعدد مانند نامه شماره ۹۵/ ۷۲۴۷ مورخ ۹۵/۷/۱۳ و نامه شماره ۴۸۴۹/۹۴ مورخ ۹۴/۵/۱۱ مشکلات قنوات به مراجع ذیربط اعلام شده است؛ هر چند در زمان واگذاری اراضی مسکن مهر؛ مصوباتی در شورای مسکن استان و شهرستان مبنی بر رفع اینگونه مشکلات صورت گرفته است.
ابرکوه همیشه باشکوه
@shahrdariabarkouh
Www.abarkooh.ir