نشست مشترک شاکری مدیرکل امورشهری و شوراهای استانداری یزد و رسولی شهردار ابرکوه با ژیلایی مدیرکل امورسرمایه گذاری

نشست مشترک شاکری مدیرکل امورشهری و شوراهای استانداری یزد و رسولی شهردار ابرکوه با ژیلایی مدیرکل امورسرمایه گذاری


نشست مشترک شاکری مدیرکل امورشهری و شوراهای استانداری یزد و رسولی شهردار ابرکوه با ژیلایی مدیرکل امورسرمایه گذاری

نشست مشترک شاکری مدیرکل امورشهری و شوراهای استانداری یزد و رسولی شهردار ابرکوه با ژیلایی مدیرکل امورسرمایه گذاری سازمان شهرداریهای کشور و دیگر مدیران جهت بررسی مسائل شهر ابرکوه و طرح های پیشنهادی
ابرکوه همیشه باشکوه
@shahrdariabarkouh