نامگذاری بزرگراه جدیدالاحداث شهرستان ابرکوه بنام شهید سردار سپهبد قاسم سلیمانی

نامگذاری بزرگراه جدیدالاحداث شهرستان ابرکوه بنام شهید سردار سپهبد قاسم سلیمانی


نامگذاری بزرگراه جدیدالاحداث شهرستان ابرکوه بنام شهید سردار سپهبد قاسم سلیمانی

در جـلسه  مـورخ  15 دیـماه 98 به پیشنهاد شهـردار و تصـویب شـورای اسلامی شهر، کنارگذر جدیدالاحداث شهرستان ابـرکـوه  به  نـام بزرگراه     شهید سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی نامگذاری شد.