مراسم کلنگ زنی آرامستان ( بهشت زهرای جدید) در روز عید سعید فطر

مراسم کلنگ زنی آرامستان ( بهشت زهرای جدید) در روز عید سعید فطر


مراسم کلنگ زنی آرامستان ( بهشت زهرای جدید) در روز عید سعید فطر

مراسم کلنگ زنی آرامستان ( بهشت زهرای جدید) در روز عید سعید فطر
ابرکوه همیشه باشکوه
@shahrdariabarkouh
www.abarkooh.ir