قلعه‌ی رباط

قلعه‌ی رباط

قلعهی رباط

در مجاورت راه کنارگذر ابرکوه (کمربندی) قلعهای با نقوش هندسی مشاهده میشود که با مصالح خشت و گل بنا گردیده است. این قلعه دارای 9 برج و حصار چینهای است. ورودی این قلعه در وسط ضلع شرقی قرار دارد و احتمالاً از آثار معماری دوران صفوی است.