عملیات تکمیلی المان نیایش در میدان آمیرعظیم

عملیات تکمیلی المان نیایش در میدان آمیرعظیم

عملیات تکمیلی المان نیایش در میدان آمیرعظیم
ابرکوه همیشه باشکوه
@shahrdariabarkouh
Www.abarkooh.ir