عملیات احداث سومین آبنمای خطی در شهر ابرکوه

عملیات احداث سومین آبنمای خطی در شهر ابرکوه


عملیات احداث سومین آبنمای خطی در شهر ابرکوه

عملیات احداث سومین آبنمای خطی در شهر ابرکوه
چهارراه شیخ محمدجواد نجفی
ابرکوه همیشه باشکوه
@shahrdariabarkouh
www.abarkooh.ir