ضدعفونی کردن تاکسیهای سطح شهر ( مرحله دوم)

ضدعفونی کردن تاکسیهای سطح شهر ( مرحله دوم)