شروع فاز دو پارک حاشیه ای بلوار امام علی(ع)

شروع فاز دو پارک حاشیه ای بلوار امام علی(ع)


شروع فاز دو پارک حاشیه ای بلوار امام علی(ع)

شروع فاز دو پارک حاشیه ای بلوار امام علی(ع)
از پمپ بنزین سرو ابرکوه تا شرکت سایپا
ابرکوه همیشه باشکوه
@shahrdariabarkouh
www.abarkooh.ir