سم پاشی قنوات مسکن مهر بمنظور مبارزه با حشرات مضر

سم پاشی قنوات مسکن مهر بمنظور مبارزه با حشرات مضر


سم پاشی قنوات مسکن مهر بمنظور مبارزه با حشرات مضر

سم پاشی قنوات مسکن مهر بمنظور مبارزه با حشرات مضر
ابرکوه همیشه باشکوه
@shahrdariabarkouh