روز مهندس مبارک باد

روز مهندس مبارک باد


روز مهندس مبارک باد

روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس گرامی باد.
ابرکوه همیشه باشکوه
@shahrdariabarkouh
www.abarkooh.ir