راه اندازی ایستگاه سلامت روان ویژه بانوان با همکاری شهرداری ابرکوه

راه اندازی ایستگاه سلامت روان ویژه بانوان با همکاری شهرداری ابرکوه


راه اندازی ایستگاه سلامت روان ویژه بانوان با همکاری شهرداری ابرکوه

راه اندازی ایستگاه سلامت روان ویژه بانوان با همکاری شهرداری ابرکوه
ایستگاه سلامت روان ویژه بانوان در روز های شنبه و دوشنبه هر هفته از ساعت 18 تا 19 در محل نمازخانه بوستان بانوان جهت راهنمایی و مشاوره خانواده ( به صورت رایگان) بر پا می باشد.
ابرکوه همیشه باشکوه
@shahrdariabarkouh
www.abarkooh.ir